مديران و صاحبان محترِم كسب و كار؛

بخش مهمي از فعاليتهاي دان به همكاري با سازمانها برميگردد.
هداياي سازماني، تجهيزات اداري نظم دهنده و نوشت افزارها محصولات دان براي سازمان ها هستند.
و البته خدمات مبتني بر طراحي، براي نظم بخشيدن به ذهن و كار افراد در فضاهاي اداري.

سازمانها ميتوانند از ميان دفترهاي دان، به هر تعداد سفارش دهند و به دلخواه آن را شخصي سازي و يا Branded نمايند.
دفترهايي كه دان به سازمان ها توصيه ميكند: دفتر كاردفتر برنامه ريزي روزانهدفتر خط دار دوقلو
سازمان ها براساس تعداد سفارش خود، از تخفيف هاي درصدي متناسب استفاده مي كنند.

برای ارتباط با دان میتوانید از اطلاعات زیر استفاده کنید.