سفارش محصولات موجود

سازمانها ميتوانند از ميان دفترهاي دان، به هر تعداد سفارش دهند و به دلخواه آن را شخصي سازي و يا Branded نمايند.

طراحی محصول برای سازمان شما

دان ميتواند براي سازمان شما و براساس نياز كسب و كارتان انواع دفترهاي يادداشت طراحي، اجرا و پياده سازي كند.

طراحی و اجراء ست میز کار

ترکیبی از چند فرم ساده و گویا كه در ساده ترين شكل ممكن فضاي روي ميزكار را تحت تاثير خود قرار ميدهند.